17. Scientific Picnic of Polish Radio and the Copernicus Science Centre


17. Scientific Picnic of Polish Radio and the Copernicus Science Centre
June 15th at the National Stadium in Warsaw was held 17th Science Picnic of Polish Radio and the Copernicus Science Centre. In the frame of the Picnic were presented two experiments: biosensors for the detection of the Avian Influenza Virus (AIV) type H5N1
and potentiometric determination of potassium ions in mineral waters. The experiments were designed and demonstrated to the audience by Ph. D. Kurzątkowska, M.Sc. Urszula Jarocka, M.Sc. Kamila Malecka and M.Sc.Edyta Mikuła.
15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauk Kopernik. Podczas pikniku zaprezentowano dwa doświadczenia: bioczujniki do wykrywania wirusa „ptasiej grypy” H5N1 oraz potencjometryczne oznaczanie jonów potasowych w wodach mineralnych. Eksperymenty zostały przygotowane
i demonstrowane dla widzów przez: dr Katarzynę Kurzątkowską, mgr Urszulę Jarocką, mgr Kamilę Malecką oraz mgr Edytę Mikułę.

XLI Scientific Session of the Committee of Food Science
The XLI Scientific Session of the Committee of Food Science entitled Innovation in Science of Food and Nutrition was held on 02-03 July 2013 in Cracow. During this Conference M.Sc. Kamila Malecka and M.Sc. Urszula Jarocka gave oral presentations entitled “Detection of avian influenza type H5N1 using electrochemical sensors” and “Electrochemical immunosensors for detection of avian influenza type H5N1 and ringspot viruses”.
The participations in the Session were support within the following grant:
POIG.01.01.01-14-007/08 „Centre of Biotechnological Pharmacology Products – Package of Innovative Biopharmaceutics for therapy and prophylaxis of human and animals”.

W dniach 02-03 lipca 2013 r. odbyła się XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności
pt. Innowacyjność w Nauce o Żywności i Żywieniu. W ramach konferencji wygłoszone zostały prezentacje ustne pt. „Wykrywanie wirusa ptasiej grypy H5N1 za pomocą czujników elektrochemicznych” – Mgr Kamila Malecka oraz „Elektrochemiczne immunoczujniki przeznaczone do wykrywania wirusa ptasiej grypy typu H5N1 oraz wirusów drzew pestkowych” – Mgr Urszula Jarocka.
Udział w konferencji finansowany był z projektu: POIG.01.01.01-14-007/08 „Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych – Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt”

Piknik Naukowy 1

Piknik Naukowy

Piknik Naukowy dr Katarzyna Kurzatkowska

Piknik Naukowy dr Katarzyna Kurzatkowska

Piknik Naukowy od lewej Urszula Jarocka  Edyta Mikula Dorota Malecka

Piknik Naukowy od lewej Urszula Jarocka, Edyta Mikula, Dorota Malecka

Comments are closed.