Redox Active Dipyrromethene_Cu(II) Monolayer for Oriented Immobilization of His-Tagged RAGE Domains – the Base of Electrochemical Biosensor for Determination of Ab16–23′


W dniu 24 stycznia 2013 roku, w ramach czasopisma „Electroanalysis” zaakceptowana została publikacja pt. Redox Active Dipyrromethene_Cu(II) Monolayer for Oriented Immobilization of His-Tagged RAGE Domains – the Base of Electrochemical Biosensor for Determination of Ab16–23’ autorstwa Agaty Jargiło, Iwony Grabowskiej, Hanny Radeckiej, Magdaleny Sulima, Ilony Marszałek, Aleksandry Wysłouch-Cieszyńskiej, Wima Dehaena oraz Jerzego Radeckiego z Zakładu Biosensorów i Pracowni Elektroanalizy z Olsztyna oraz Zakładu Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Pracy został nadany numer DOI: 10.1002/elan.201200537 i posiada ona afiliacje grantu “Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”.

Comments are closed.