Spotkanie wykonawców grantu “Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”


W dniu 28 lutego 2013 roku, w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie odbyło się spotkanie wykonawców grantu “Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”. Na spotkanie przybyli, z Zakładu Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie: prof. Wojciech Bal, dr Aleksandra Wysłouch – Cieszyńska, mgr Monika Zaręba oraz Lilia Zhukova, z Zakładu Biosensorów i Pracowni Elektroanalizy z Olsztyna: prof. Jerzy Radecki, prof. Hanna Radecka, dr Iwona Grabowska, dr Katarzyna Kurzątkowska, mgr Agata Jargiło, mgr Edyta Mikuła oraz mgr Magdalena Zborowska. W trakcie spotkania omawiano najświeższe wyniki badań otrzymane przez pracowników obu zespołów. Ponadto, omówiono plany eksperymentów na najbliższy czas.

Comments are closed.