Workshop on Biomolecules and Nanostructures 4


AgataJargiłoKonfW dniach 15-19 maja 2013 r. w Pułtusku odbyła się konferencja Workshop on Biomolecules and Nanostructures 4 organizowana przez Instytut Fizyki PAN. Podczas konferencji osiągnięcia Zakładu Biosensorów oraz Pracowni Bioelektroanalizy zostały przedstawione na posterze zatytułowanym: „Elektrochemiczne bioczujniki przeznaczone do monitoringu środowiska i diagnostyki medycznej” przez mgr inż. Agata Jargiło.

Udział w konferencji finansowany był z grantu:
POIG. 01.01.02-00-048/09 „Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki”.

Workshop on Biomolecules and Nanostructures 4 was organized by the Institute of Physics PAS in Pułtusk May 15-19, 2013. During the meeting poster entitled Electrochemical biosensors for environmental monitoring and medical diagnostics was presented by Agata Jargiło.

Participation in the conference was funded by grants:
POIG. 01.01.02-00-048/09 „Electrochemical biosensors for detection of receptor RAGE activation – the tools for cheap theranostics”.

Comments are closed.